Kdy vzniká nárok na vdovský a vdovecký důchod, kdo ho může čerpat a jak dlouho?


Na začátku je nutné uvést, že nárok na vdovský a vdovecký důchod není automatický, a proto ho nemusí získat každý, komu zemře manželka či manžel. Aby pozůstalé osobě nárok na vdovský či vdovecký důchod vznikl, musí zemřelá osoba splnit určité podmínky. V opačném případě tedy na tento typ důchodu nárok nevzniká. Nárok na pozůstalostní důchod samozřejmě zaniká v okamžiku uzavření nového manželství.

Kdy tedy vzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod?

Jednou z podmínek je, že zemřelá osoba v době smrti pobírala starobní či invalidní důchod.Nebo zemřelá osoba ke dni smrti splnila podmínky, na jejichž základě vzniká nárok na invalidní či starobní důchod.Dále vzniká nárok na pozůstalostní důchod i v případě, že osoba zemřela na následky pracovního úrazu.

Pozůstalostní důchod se přiznává na rok
Vdovský a vdovecký důchod, tzv. pozůstalostní důchod, je přiznáván pozůstalé manželce či manželovi, a to na dobu jednoho roku od úmrtí a v případě, kdy byla splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek vzniku nároku na tento důchod. Zákon však myslí i na výjimky, které umožňují pobírání pozůstalostního důchodu po delší dobu.

Pozůstalostní důchod lze pobírat i delší dobu, ale je třeba splnit podmínky
Aby bylo možné vdovský či vdovecký důchod čerpat déle než jeden rok, je nutné splnit některou z následujících podmínek:

Osoba, které vznikl nárok na pozůstalostní důchod pečuje o nezaopatřené děti.
Nebo v případě, kdy tato osoba pečuje o dítě, jež je závislé na péči jiné osoby, a to minimálně ve II. stupni závislosti.
Také v případě, kdy tato osoba pečuje o své rodiče či rodiče zemřelé osoby, avšak za předpokladu, že tito jsou závislí na péči další osoby minimálně ve II. stupni závislosti a sdílí s osobou, které vznikl nárok na pozůstalostní důchod společnou domácnost. 
Dále vzniká nárok na delší dobu čerpání důchodu v případě, kdy žena dosáhla alespoň věku 55 let a muž alespoň věku 58 let.

Když nebudou splněny podmínky, výplata se pozastaví, ale je možné ji obnovit
Jak již bylo uvedeno výše. V základu vzniká, po splnění určitých podmínek, nárok na vdovský či vdovecký důchod na dobu jednoho roku od smrti manželky či manžela. Po roce bude důchod pozastaven, a to v případě, že nebude splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek pro prodloužení doby pobírání důchodu.

Existuje ovšem možnost, že pozůstalostní důchod může být znovu vyplácen. V případě, kdy v období do 2 let od zániku nároku na vdovský či vdovecký důchod bude splněna některá z výše uvedených podmínek, nárok se obnoví. 

Vdovský a vdovecký důchod je složen ze dvou částí
Stejně tak, jako v případě starobního důchodu, i v tomto případě se důchod skládá ze dvou složek. První složkou je základní výměra důchodu, která v současné době činí 2.550,- Kč měsíčně. Druhou složkou je procentní výměra, a to ve výši 50 % výměry starobního důchodu či invalidního důchodu zemřelé osoby.

Kde lze o vdovský a vdovecký důchod zažádat a jaké dokumenty je nutné doložit?

O pozůstalostní důchod se žádá na příslušné OSSZ dle místa bydliště žadatele. Žádost se následně postupuje nadřízenému orgánu, tedy ČSSZ, který posoudí nárok a rozhodne o přiznání a výši důchodu.

K žádosti je třeba doložit následující doklady:
- doklad totožnosti
- úmrtní list
- oddací list

V případě, kdy zemřelá osoba nepobírala žádný důchod, bude třeba doložit také veškeré potřebné dokumenty pro ověření nároku na starobní či invalidní důchod.

2018-10-12