Znáte jednotlivé důchody?

Když se řekne důchod, hodně lidí si představí důchodový věk, kdy nemusí chodit do práce a každý měsíc jim přijde na účet nějaká ta částka. Znáte různé typy důchodů a víte, jak se vypočítávají? Máme několik typů, podívejte se na ucelené informace o jednotlivých druzích důchodů.

Starobní důchod „ na stáří“

Starobní důchod znáte všichni, je vyplácen z důchodového pojištění a máte na něj nárok pouze v případě, že splníte podmínky. Tyto podmínky jsou dvě a to, že splníte potřebnou dobu pojištěn, no a v neposlední řadě i to, že máte důchodový věk. Pro stanovení tohoto věku je potřeba se podívat na rok narození a podívat se tabulek, které vám řeknou váš důchodový věk. Druhou podmínkou je doba potřebného pojištění. Na určení potřebné doby pojištění, která se mění, musíte také nahlédnout do tabulek, které jsou k dispozici na internetu.

Jak podat žádost o starobní důchod?

To nejdůležitější je vypravit se na Českou správu sociálního zabezpečení a vzít s sebou potřebné dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří především osobní doklady, jako je občanský průkaz, doklady o ukončeném studiu, muži budou potřebovat vojenskou knížku, u žen zase rodné listy dětí. Dále potřebujete:

  • Potvrzení od úřadu práce, kdy jste byli v jeho evidenci
  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Žádost o vyplácení důchodu na bankovní účet

O důchod pak můžete požádat nejdříve čtyři měsíce před datem přiznání důchodu. Pro výpočet odchodu do důchodu můžete využít kalkulaček, které jsou k dispozici na internetu. Základní výměra v roce 2019 je 3270 Kč. Druhou složkou je pak procentní výměra.

Invalidní důchod

Druhým ze známých důchodů je invalidní důchod. Nárok na invalidní důchod máte při nezpůsobilosti k práci. Rozlišujeme tři stupně těchto důchodů. Nárok má člověk mladší 65 let, stal se invalidním a má potřebnou dobu pojištění. Nárok na I. Stupeň má pojištěnec, komu poklesla pracovní schopnost o 35% -49 %, v případě, že poklesla o 50%-69%, má nárok na důchod II. Stupně. Nad 70 % procent pak invalidnímu člověku náleží třetí stupeň invalidního důchodu.

Výše invalidního důchodu

Výpočet invalidního důchodu není moc jednoduchý, rozlišuje se právě podle jednotlivých stupňů. Stejně jako v případě, starobního důchodu, je zde i základní výměra, která činí pro tento rok 3270 Kč, k tomu je pak připočtena procentní výměra. V případě I. Stupně se jedná o 0,5 % výpočtového základu, u II. Stupně je procentní výměra 0,75 % základu a u posledního stupně jde pak o 1,5 %.

Vdovský a vdovecký důchod

Jde o důchod, na který má nárok pozůstalý manžel nebo manželka. Tento důchod ale není automatický a také musíte splnit určité podmínky. Stejně jako u ostatních typů, je složen ze základní výměry, která činí pro letošní rok 3270 Kč, a procentní výměry. Jeho výpočet je také poměrně složitý. Obdobné je to i se sirotčím důchodem, který náleží nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič. Za nezaopatřené dítě je považováno:

  • Dítě do skončení povinné školní docházky
  • Do 26 let pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání

Pokud se dítě nemůže soustavně připravovat z důvodu toho, že utrpěl úraz nebo má vážnou nemoc, platí pro něj stejná pravidla. Za nezaopatřené dítě se také považuje ten, který již vyšel základní školu, ale ještě není plnoletý a je v evidenci úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Základní výměra činí, jako, u všech důchodů 3270Kč, k tomu pak připočteme procentní výměru. K výpočtu můžete také používat kalkulačky dostupné na internetu, které vám případný výpočet usnadní. Někdy se můžete setkat s tím, že není většinou invalidní důchod posouzen správně, když vám přijde rozhodnutí, pak samozřejmě můžete také použít řádné opravné prostředky. V tomto případě se určitě nevzdávejte a bojujte.


Aktuality

Jednání o vzniku nultého pilíře v důchodovém pojištění

Jednání o vzniku nultého pilíře v důchodovém pojištění
12. 9. 2019 | test autor

V posledních 30 letech se několikrát řešila důchodová reforma, ovšem s žádným výrazným výsledkem. Od února letošního roku pracuje nová důchodová komise pro spravedlivé důchody, která vznikla v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Členové komise se jednomyslně shodli na tom, aby se začalo pracovat na modelu, který počítá s rozdělením nynějšího průběžného pilíře na dva.