Sirotčí důchod je sociální dávka vyplácená ze systému důchodového pojištění nezaopatřenému dítěti v případě úmrtí jednoho z rodičů či obou, osvojitele či osoby, které bylo dítě svěřeno do péče. Tento důchod slouží především k tomu, aby pomohl zabezpečit nezaopatřené dítě, tedy takové, které není schopno se samo živit. Vyplácí se po dobu nezletilosti a dále také po dobu, kdy má dítě statut studenta, a to maximálně do 26 let věku. Jaké jsou podmínky získání a předpoklady vzniku nároku?

Jak lze zažádat o sirotčí důchod?

Podání žádosti je poměrně snadné, avšak za předpokladu, že má žádající osoba k dispozici veškeré potřebné dokumenty. O sirotčí důchod se žádá na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště nezaopatřeného dítěte. Zde je třeba vyplnit žádost a případně doložit potřebné dokumenty. Okresní správa sociální zabezpečení postoupí Vaši žádost nadřízenému orgánu, tedy České správě sociálního zabezpečení, jenž o nároku na dávku a její přiznání následně schválí, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny náležitosti a podmínky požadované platnými právními předpisy v České republice.

Doklady, které bude třeba předložit

V první řadě se samozřejmě k žádosti předkládá rodný list nezaopatřeného dítěte a úmrtní list rodiče či jiné osoby, která měla dítě v trvalé péči. Důležitou informací pro žadatele také je, zda zesnulý/á pobíral/a invalidní či starobní důchod. V případě, kdy tato osoba důchod nepobírala, bude se přezkoumávat, zda splnila podmínky pro vznik nároku na důchod, tedy zda splnila podmínku potřebné doby pojištění. Neznamená to však, že v případě, kdy tento nárok nevznikl, nebude dítě sirotčí důchod pobírat. V současné době platí, že pro nárok na sirotčí důchod postačí, aby zesnulý v době úmrtí splnil alespoň polovinu doby pojištění nutnou pro získání nároku na invalidní důchod.

V případě, kdy zesnulá osoba žádný z uvedených důchodů nepobírala, je třeba doložit doklady osvědčující nárok na vznik důchodu. Klasicky se tedy dokládají doby pojištění, doklady prokazující výchovu dětí či doklady o studiu, a to i o tom, které nebylo dokončené. U mužů se rovněž požaduje doložení potvrzení o vojenské službě.

Výše důchodu a způsob vyplácení

Výše sirotčího důchodu je poměrně individuální a závisí především na vzniku nároku na důchod zesnulé osoby. V praxi to znamená, že sirotčí důchod je tvořen dvěma částmi. Tou první je základní výměra, která je vždy stejná. Druhou částí je tzv. procentní výměra. Tato je v současné době nastavena tak, že činí 40 % výše starobního či invalidního důchodu, na který měla zesnulá osoba nárok nebo by jí na tento důchod nárok vznikl.

Sirotčí důchod je, stejně jako ostatní typy důchodů, vyplácen poštovní poukázkou. Na základě písemné žádosti je možné důchod vyplácet rovněž bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.