Kdy vzniká nárok na invalidní důchod a jak se odlišují jeho jednotlivé stupně?

Invalidní důchod je vyplácen z dávek důchodového pojištění a na jeho nárok mají právo pojištěné osoby, jejichž pracovní schopnost je snížena. Invalidní důchod má za úkol kompenzovat částečnou či plnou ztrátu pracovní schopnosti, tedy ekonomické aktivity. V České republice je systém nastavený tak, že zákon rozeznává tři stupně invalidity, a to I. stupeň, II. stupeň a III. stupeň. Jednotlivé stupně se od sebe odlišují mírou omezení pracovní schopnosti.

O invalidní důchod lze žádat v případě, kdy je žadatel invalidní, a to na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a zároveň získal potřebnou dobu pojištění. Ta však v některých případech nemusí být vyžadována. Kdo může tedy o invalidní důchod žádat a jak se odlišují jednotlivé stupně invalidity?

Kdo má na invalidní důchod nárok?

1. Osoba, která se stala invalidní a získala rovněž potřebnou dobu pojištění.
2. Osoba, která se stala invalidní následkem pracovního úrazu, ale také nemoci z povolání.
3. Osoba, která je schopna být výdělečně činná pouze za mimořádných podmínek vzhledem ke svému postižení.

Potřebná doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu v závislosti na věku posuzované osoby:

- do 20 let – méně než 1 rok pojištění
- 20 – 22 let – 1 rok pojištění
- 22 – 24 let – 2 roky pojištění
- 24 – 26 let – 3 roky pojištění
- 26 – 28 let – 4 roky pojištění
- nad 28 let – 5 let pojištění

Stupně invalidity

I. stupeň

Invalidní důchod je přiznáván osobám, jejichž pracovní schopnost poklesla o 35 % - 49 %. V tomto případě se, ve většině případů, jedná o mírné omezení, která umožňuje postižené osobě vykonávat omezeně či částečně pracovní činnosti a taková osoba může být ekonomicky aktivní.

II. stupeň 
Prostřední stupeň invalidity. Pro získání invalidního důchodu II. stupně je předpoklad snížené pracovní schopnosti o 50 % - 69 %.

III. stupeň

Jedná se o nejvyšší stupeň invalidity. Invalidní důchod III. stupně náleží osobám, jejichž pracovní schopnost je snížena o více jak 70 %. V tomto případě zákon počítá s tím, že daná osoba není schopna vykonávat pracovní činnost a nemůže tak být ekonomicky aktivní, tedy výdělečně činná.

 

Jak požádat o invalidní důchod

O invalidní důchod se žádá na příslušné OSSZ. Při žádosti o invalidní důchod je třeba počítat s vyšetřením u revizního lékaře, který rozhodne o tom, zda vám bude invalidní důchod, a také v jakém stupni, přiznán. Revizní lékař hodnotí především stupeň postižení či omezení a procentuálně vyměří míru snížení pracovní schopnosti. Hodnotí se pak pokles v důsledku tělesných, smyslových a duševních schopností, a to ve srovnání s předchozím zdravotním stavem. V případě více zdravotních postižení se vždy přihlíží k tomu nejvýznamnějšímu. Dále se přihlíží ke schopnosti výdělečné činnosti, adaptaci na zdravotní postižení i k tomu, zda je možné, aby daná osoba absolvovala rekvalifikaci. Na základě jeho posudku je pak invalidní důchod přiznán či zamítnut.

Kritéria pro přiznání invalidního důchodu jsou v současné době poměrně přísná.

Výše invalidního důchodu

Výše vyměřeného invalidního důchodu závisí na mnoha faktorech. Tím hlavním je samozřejmě stupeň invalidity. Dále také průměrný výdělek či doba pojištění. Z invalidního důchodu lze plynule přejít na důchod starobní.

Invalidní důchod je tvořen dvěma složkami, přičemž první složku tvoří základní výměra a další tvoří procentní výměra.

Základní výměra důchodu v České republice v současné době činí 2.550,- Kč.

Co se týče procentní výměry, ta se stanovuje právě podle stupně invalidity, a to v následující výši:
- 0,5 % z vypočítaného základu za každý celý rok doby pojištění u I. stupně invalidity,
- 0,75 % z vypočítaného základu za každý celý rok doby pojištění u II. stupně invalidity,
- 1,5 % z vypočítaného základu za každý celý rok doby pojištění u III. stupně invalidity.

Do doby pojištění se započítává i dopočtená doba, tzn. doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku. Samozřejmě se započítávají i náhradní doby pojištění.

Zajímá vás, na jakou částku byste v případě přiznání invalidního důchody měli nárok? Můžete si to spočítat jednoduše prostřednictvím kalkulačky invalidního důchodu.

Invalidní důchod a zaměstnání

Při pobírání invalidního důchodu je možné si přivydělat. U některých stupňů bez omezení, ale u jiných může být výdělečná činnosti omezena. Je to především z toho důvodu, že jedinec, který je schopen vykonávat hlavní pracovní činnost prakticky invalidní důchod nepotřebuje, jelikož je výdělečně činný.