Předčasný důchod – kdo na něj má nárok a jak je možné o něj zažádat?

Uvažuje o předčasném odchodu do penze? Do předčasného důchodu může odejít osoba, která splní podmínky potřebné pro získání nároku. Je však třeba počítat s tím, že takový důchod bude pokrácen, a to trvale. Předčasný důchod je, stejně tak jako další typy důchodů, vyplácen jako dávka důchodového pojištění.

Kdo má nárok na předčasný důchod?

Základní podmínkou pro vznik nároku na předčasný důchod je získání potřebné doby pojištění. V současné době tato doba není jednotná pro všechny žadatele.

Další podmínkou je dosáhnutí stanového věku, ve kterém lze do předčasného důchodu odejít.

Tyto podmínky musejí být splněny současně. Jedině v tom případě, lze o předčasný důchod zažádat. 

Potřebná doba pojištění a důchodový věk

Jak bylo zmíněno výše, potřebná doba pojištění není vždy stejná. V posledních desetiletích se poměrně měnila potřebná doba pojištění pro důchodový věk, která je pro získání nároku na předčasný důchod podstatná.

Pro vznik nároku na předčasný důchod je tedy rozhodující rok vzniku nároku na důchod starobní. Od toho se totiž odvíjí rok, kdy lze odejít do předčasného důchodu. 

V kolika letech lze odejít do předčasného důchodu?

Pokud pojištěnec má stanovený důchodový věk do 63 let, může do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před přesným datem odchodu do starobního důchodu.

V případě, kdy má pojištěnec důchodový věk nad 63 let, může do předčasného důchodu odejít až pět let před přesným datem odchodu do starobního důchodu. Zároveň však musí být dané osobě alespoň 60 let. 

Žadatel o předčasný důchod musí počítat s jeho krácením

Jelikož půjde žadatel do penze o nějaký ten rok dříve, než je jeho důchodový věk pro starobní důchod, je třeba počítat s krácením výše důchodu. Je nutné zdůraznit, že důchod se krátí trvale. Není ho tedy možné přepočítat v době, kdy žadatel dosáhne důchodového věku pro přiznání starobního důchodu.

V tomto případě se jedná o procentní krácení výše důchodu, a to následujícím způsobem:

  • za každých 90 dní, jež spadají do prvních 360 kalendářních dnů o 0,9 % výpočtového základu,
  • za každých 90 dní, které spadají do období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,2 výpočtového základu,
  • za každých 90 dní spadajících do období nad 721 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu.

O předčasný důchod se žádá na OSSZ

Žádost o přiznání předčasného důchodu je možné sepsat a podat na místně příslušné OSSZ. V praxi to znamená, že se žádá v místě trvalého bydliště. OSSZ žádost dále postupuje nadřízenému orgánu, tedy ČSSZ k rozhodnutí. ČSSZ rozhodne o přiznání předčasného důchodu a provede jeho vyměření. ČSSZ má na vyřízení žádosti lhůtu 90 dnů.

O předčasný důchod může jedinec žádat nejdříve čtyři měsíce před datem, ke kterému žádá důchod přiznat.  O předčasný důchod není možné žádat zpětně, ale lze žádat i v den jeho požadovaného přiznání. 

Předčasný důchod a zaměstnání

Oproti starobnímu důchodu má ten předčasný jednu zásadní nevýhodu. Tou je skutečnost, že daná osoba nesmí pracovat, tedy nesmí být účastna pojištění. Je tedy nutné ukončit případné stávající zaměstnání. Žadatel může být opět zaměstnán až ve chvíli, kdy dosáhne důchodového věku pro přiznání starobního důchodu.

Výjimka ovšem může přijít v případě uzavření dohody o provedení práce, je však třeba si dát pozor, aby nebyla založena povinnost odvodu sociálního pojištění. Při zaměstnání na dohodu o provedení práce je v současné době možné vydělat 10.000,- Kč bez nutnosti odvodu pojistného. Zde platí, že pokud bude pojistné odvedeno, bude ČSSZ důchod požadovat zpět.

V případě, kdy by byla tato podmínka porušena a žadatel by nadále pracoval na hlavní pracovní poměr či si na dohodu vydělal více jak 10.000,- Kč, hrozí mu, že bude ČSSZ požadovat navrácení dosud vyplacených předčasných důchodů. 

Doklady, které je nutné doložit při podávání žádosti

Aby bylo možné o předčasný důchod žádat, je třeba doložit:

  • doklad totožnosti, tedy občanský průkaz
  • doklad o ukončeném studiu
  • potvrzení od úřadu práce o dobách, kdy byl žadatel veden v evidenci
  • Evidenční list důchodového pojištění
  • případně také vyplněný tiskopis žádosti o vyplácení důchodu na bankovní účet
  • ženy dále dokládají rodné listy dětí
  • muži dále mohou doložit potvrzení o vojenské službě (propouštěcí list či vojenskou knížku)