Jedná se o pojem patřící do sféry obchodu. Faktoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek (obvykle se splatností do 180 dnů) faktoringovou společností. Dodavatelé zboží nebo služeb převádějí na faktora pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Faktoringovou společností je nejčastěji banka, která se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškeré riziko, že kupující nebude schopen či ochoten zaplatit. 

Faktoringová smlouva

Je základním dokumentem pro tento vztah a měla by obsahovat stanovení práv a povinností obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize, což je 0,8 až 3 procenta z převáděné pohledávky, a která je tvořena jednak rizikovou složkou, a jednak náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele (tzn., že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost), nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). 

Faktoringový proces

Nejprve faktor uzavře z důvodu prověření bonity zúčastněných stran s dodavatelem (klientem) smlouvu. Ve smlouvě se klient zavazuje, že bude všechny sjednané pohledávky postupovat faktorovi, který za to bude klientovi vyplácet určitý procentní podíl z hodnoty pohledávky. Ten se obvykle pohybuje v rozmezí 80 až 90 procent v závislosti na kvalitě a možných rizicích.

V další fázi procesu dojde k průběžnému postupování pohledávek faktorovi a k převodu dohodnutých finančních částek dodavateli. Faktor vystupuje vůči odběratelům jako jejich věřitel a při nedodržení lhůty splatnosti zajišťuje upomínání a případný další postup až po soudní vymáhání. 

Funkce faktoringu

Z pohledu klienta (dodavatele) má faktoring následující funkce:

  • přenáší riziko nesplacení pohledávky na někoho jiného, tedy na faktoringovou společnost
  • může fungovat také jako nástroj financování
  • na faktoringovou společnost přechází také správa a evidence pohledávek 

Pro koho je faktoring vhodný?

Především pro firmy, jejichž výrobky vykazují rychlou obrátku, a které mají vysoké nároky na provozní kapitál. Vedle snížení rizika nesplacení za dodávky může faktoring ve struktuře finančních zdrojů částečně nahradit krátkodobé bankovní úvěry. 

Cena

Jednak závisí na rizicích spojených s celou operací, a jednak na počtu a hodnotě faktur určených k faktoringu. Nevýhodný je velké množství faktur s malými nominálními hodnotami, protože se tím zvyšuje celková pracnost operace. Dále je v případě předfinancování cena závislá také na úrokové sazbě, která se odvozuje od úrokové sazby z krátkodobých bankovních úvěrů. Obecně platí, že ve většině případů je faktoring včetně předfinancování o něco levnější, než všechny služby odděleně.

2018-10-12